Utbildning

Utbildning
 \  Utbildning

Utbildning

Utbildning

Audionomutbildningen
Audionomutbildningen syftar till att ge djupa teoretiska kunskaper om hörseln och dess betydelse för kommunikation. Utbildningen skall också utgöra en grund för fortsatta teoretiska studier och vetenskaplig skolning.

Audionomutbildningen omfattar 180-240 högskolepoäng (hp). Audionom är ett legitimerat yrke. Legitimation söks hos Socialstyrelsen efter att man avlagt minst kandidatexamen (180 hp).

Idag finns utbildningen på dessa orter: Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro.
Gör ett besök på universitetens egna sidor: Göteborgs universitet Karolinska Institutet   Lunds universitet Örebro universitet

1 juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur. Omfattningen anges från höstterminen 2007 i högskolepoäng (hp). Heltidsstudier under en termin (20 veckor) motsvarar 30 högskolepoäng.

Utbildningsprogram på avancerad nivå
Göteborgs universitet erbjuder magister- och masterprogram i audiologi. 

Karolinska Institutet i Stockholm erbjuder ett magisterprogram i klinisk medicinsk vetenskap. Inriktningen är allmän och läses tillsammans med ex sjuksköterskor, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster etc. Magisteruppsatsen skrivs inom audiologi och det finns kurser inom audiologi att välja. 

Lunds Universitet erbjuder magisterprogram i audiologi och masterprogram medicinsk vetenskap, audiologi. 

Örebro Universitet erbjuder ett masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, hörselvetenskap. 

Enskilda kurser
Ensklida kurser på avancerad nivå inom audiologi – Göteborgs universitet
Hörselkurser på Karolinska Institutet
Enskilda kurser på avancerad nivå inom audiologi – Lunds universitet
Enskilda kurser på avancerad nivå inom hörselvetenskap – Örebro universitet

Utbildningarnas egna informationstext i PDF-format
Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet
Audiologiutbildningen vid Lunds universitet
Audionomprogrammet vid Karolinska institutet, Stockholm
Audionomprogrammet vid Örebro universitet