Stadgar

Stadgar för Svenska Audionomföreningen

Antagna 960520
Antagna första gången 950508 §§ 2-4
Antagna andra gången 950508 §§ 5-11
Reviderade 051007
Reviderade 081121

§ 1. Föreningens ändamål

Föreningens målsättning är att tillvarata medlemmarna intressen genom att:

 • Verka för ökade kunskaper och i detta syfte bereda tillfällen till information och debatt, utbyta erfarenheter samt tillvarata medlemmarnas kunskaper.
 • Bevaka och påverka utbildnings- och fortbildningsfrågor som rör audionomen.
 • I förekommande fall verka som remissorgan i frågor som rör audiologi och
  audionomens yrkesroll.

§ 2. Medlemskap
Rätt tilll medlemskap äger den som genomgått av Skolöverstyrelsens eller Universitets- och Högskoleämbetet, godkänd utbildning till hörselvårdsassistent eller audionom och/ eller erhållit högskoleexamen i enlighet med högskoleförordningen samt av Socialstyrelsen erhållit legitimation.

Rätt till studerande/medlemskap äger den som genomgår grundutbildning till audionom för senare erhållande av audionomexamen enligt högskoleförordningen samt av Socialstyrelsen erhålla legitimation.

Rätt till medlemskap äger den pensionär som varit yrkesverksam som hörselvårdsassistent/audionom.

Medlem enligt de två sista punkterna äger ej rösträtt men äger rätt att delta i möten,konferenser och medlemsträffar.

Annan person som förtjänstfullt medverkat i föreningens målsättning kan upptagas som hedersmedlem genom beslut av årsmötet.

§ 3. Avgifter

Varje medlem skall erlägga medlemsavgifter som bestämmes av årsmötet. Avgiften skall vara erlagd före den
31/1 varje år.

Studerande och pensionärer erlägger halva årsavgiften.

§ 4. Förpliktelser

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar föreningen.

Medlemskap upprätthålls genom att årligen erlägga den del av årsmötet beslutande medlemsavgiften.

§ 5. Årsmöte

Årsmötet skall hållas varje år. Kallelsen till årsmöte skall ske skriftligen och meddelas medlem minst sex veckor före årsmötet.

Minst sex veckor före årsmötet skall dagordning, motioner, styrelsens ärende och valberedningens förslag vara medlemmarna tillhanda.

Till årsmötet kan medlemmarnas beslutanderätt rörande föreningen och dess angelägenheter utövas endast av medlem själv.

Vid personval skall omröstningen vara sluten om någon kräver det. Vid lika röster skiljer lotten. Styrelsen får inte deltaga i valet av revisorer. Årsmötesprotokoll skall skrivas och justeras inom en månad.

Följande punkter skall tas upp på årsmötet:

 1. Val av årsmötets ordförande
 2. Val avårsmötets sekreterare
 3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 4. Justering av röstlängd
 5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter för dessa
 12. Bestämmande av årsavgift till föreningen och arvode till styrelsen
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av ledamöter och suppleanter för dessa
 15. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 16. Val av ledamöter till valberedningen
 17. Förslag från styrelsen
 18. Förslag av medlemmar som inkommit i laga ordning
 19. Fråga om tid och plats för nästa årsmöte
 20. Övriga frågor som icke angivits på föredragningslistan får tas till överläggning men ej till omröstning och beslut
 21. Årsmötet avslutas

§ 6. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av tre personer var av en väljs till sammankallande.

§ 7. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemsregistrerare, utskicksansvarig, tidningsansvarig, hemsideansvarig samt kontaktmän för NAS och SAS och rikskonferensen.

Styrelsen sammanträder vid behov och är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarnade. Röstning sker öppet. För att ett beslut skall kunna tas krävs enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandes mening. Ingen har rätt att delta i eller rösta på syrelsens sammanträden genom fullmakt.

Mandatperioden för ordförande omfattar en tid på två år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år och avgår till halva antalet varannat år. Omval av ordförande bör ej ske för mer än två mandatperioder och tidigare mandatperiod som ledamot räknas ej. Omval av övriga ledamöter och suppleanter före fullföljd mandatperiod åligger det den avgående styrelsen att utlysa till extra årsmöte, kallelsen skall då ske enligt § 5.

Teckningsrätt för föreningen har ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan besluta om annan sammansättning av teckningsrätten.

§ 8. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.

§ 9. Revision

Vid årsmötet utses två revisorer och två suppleanter för dem. Mandatperioden för revisorer och suppleanter omfattar en tid av två år.

Räkenskaperna skall före den 15 februari överlämnas till revisorerna. Efter avslutad revision dock senast 15 mars skall styrelsen avlämnas en till styrelsen ställd revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas.

§ 10. Stadgeändringar

För stadgeändringar erfordras beslut av två på varandra årsmöten och med 2/3-dels majoritet.

§ 11. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen erfordras beslut fattande på två av varandra följande årsmöten med 2/3-dels majoritet. Eventuella tillgångar fördelas efter sista mötet.