Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden
 \  utbildning  \  Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

Prognos för framtida arbetsmarknaden för audionomer
Nedanstående information är taget från Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) framtidsrapport från 2014. Rapporten finns att läsa i sin helhet på denna länk.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens
Prognos för nyexaminerade till år 2019: liten konkurrens
Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
Prognos för erfarna till år 2019: liten konkurrens

Audionomen arbetar självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering och rehabilitering av hörselskadade barn och vuxna. Bra förutsättningar är intresse för teknik, medicin, pedagogik, ljud och människor. Det finns idag ca 1 200 legitimerade audionomer i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

Arbetsmarknaden kännetecknas idag av liten konkurrens för både nyexaminerade och erfarna audionomer. Efterfrågan är stor genom en allmänt ökad efterfrågan på hörselvård och genom att det skett en snabb ökning av antalet privata aktörer på arbetsmarknaden på grund av politiska beslut om införande av vårdval. Samtidigt utbildas färre audionomer på grund av att distansutbildningen i Örebro har lagts ned.

Arbetsmarknadsläget bedöms inte förändras fram till år 2019, utan konkurrensen om jobben kommer troligen att vara liten även då. Vår bedömning är att efterfrågan på hörselvård kommer att fortsätta öka. De främsta anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen och att den tekniska och medicinska utvecklingen gör att fler människor rehabiliteras. Ökat intresse för att forska påverkar antalet audionomer i den kliniska verksamheten. Sannolikt kommer antalet privata aktörer att öka, till följd av politiska beslut. I regioner där man inför vårdval ökar efterfrågan på audionomer och även närliggande regioner berörs av detta.

Arbetsmarknaden kännetecknas av små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för både nyexaminerade och erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på skalan innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. En osäkerhetsfaktor är exempelvis att det tas politiska beslut om en väsentligt höjd självkostnad för individen.